Kinderpalliatieve zorg opgenomen in Handreiking financiering palliatieve zorg 2021

Kinderpalliatieve zorg opgenomen in Handreiking financiering palliatieve zorg 2021

Kinderpalliatieve zorg verschilt in veel opzichten van palliatieve zorg voor volwassenen. Andere zorgverleners en instanties zijn betrokken. Én de zorg voor kinderen wordt anders georganiseerd en gefinancierd. De verschillen in financiering en oplossingsmogelijkheden voor bestaande knelpunten zijn opgenomen in de recent gepubliceerde versie van de Handreiking financiering palliatieve zorg. Daarmee is de handreiking nu ook toereikend voor de kinderpalliatieve zorg en kunnen knelpunten worden opgelost. 

 

De Handreiking financiering palliatieve zorg is bedoeld voor zorgverleners en geeft een jaarlijks overzicht van de regelgeving en structuur rond de financiering van palliatieve zorg in verschillende contexten: thuis, in een ziekenhuis, buiten het ziekenhuis en in de nazorg. Daarnaast is een overzicht van ervaren knelpunten in de financiering opgenomen. De eerste handreiking verscheen in 2018 en is de afgelopen jaren herzien aan de hand van de geldende wet- en regelgeving voor palliatieve zorg. 

 

Belangrijke stap in zichtbaarheid 

In samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK), de Branchevereniging INtegrale KindZorg (BINKZ) en het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg heeft de Coöperatie Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) nu ook informatie over de mogelijkheden voor financiering van kinderpalliatieve zorg toegevoegd aan de handreiking. Informatie over medisch specialistische zorg is uitgelicht in de Factsheet DBC palliatieve zorg. Deze toevoeging is een belangrijke stap in de ontwikkeling en zichtbaarheid van kinderpalliatieve zorg!

 

Oplossingsmogelijkheden voor knelpunten

In de handreiking staan ook oplossingsmogelijkheden genoemd voor ervaren knelpunten, zoals: 

  • Duurzame financiering van de Kinder Comfort Teams. De NVK heeft een wijzigingsverzoek ingediend bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) met als doel een zorgproductstructuur te ontwikkelen voor de kinderpalliatieve zorg. Academische ziekenhuizen zijn in gesprek met zorgverzekeraars over een tijdelijke oplossing tot aan oplevering van de nieuwe zorgproductstructuur. 
  • Duurzame financiering van geestelijk verzorgers en rouw- en verliesbegeleiders in de thuissituatie, de eerstelijn. Het Kenniscentrum is, samen met onder andere de Vereniging van Geestelijk VerZorgers (VGVZ), hierover in gesprek met het ministerie van VWS. Er is een regeling in ontwikkeling voor de komende jaren, tot aan de inrichting van een lange termijn oplossing, dus de verankering binnen ons zorgstelsel. 
  • Levensloopzorg ontwikkelen én financieren, zodat de zorgstructuur vanaf diagnose tot na overlijden begeleidend en ondersteunend is. Om dit te realiseren is het belangrijk dat kinderpalliatieve zorg en medische kindzorg in de regeling wijkverpleging 2022 verankerd worden. Het Kenniscentrum werkt samen met de BINKZ en PZNL toe naar zogenoemde ‘zorgpaden’, waarbij de zorg van kinderleeftijd (medische kindzorg) vloeiend overgaat naar zorg voor volwassenen (wijkverpleging). Concreet betekent dit dat de kinderverpleegkundige in de puberleeftijd van het kind samen met het kind zelf, ouders en kinderarts het te verwachten zorgpad en de zorgbehoefte voor de aankomende jaren beschrijft, op basis van het te verwachten ziekteverloop. 

 

Meer informatie?

Neem voor vragen en/of meer informatie contact op met Carolien Huizinga, beleidsadviseur en bestuurssecretaris van het Kenniscentrum via c.huizinga@kinderpalliatief.nl of 06-45643718